هیستروسکوپی

هیستروسکوپی

هیستروسکوپی روشی است که جهت بررسی داخل رحم ، مورد استفاده قرار می گیرد. البته در برخی موارد در جهت درمانی از آن استفاده می گردد. لذا این پروسه یک روش تشخیصی – درمانی تلقی می شود که باید توسط یک دکتر زنان خوب انجام پذیرد. در این زمینه می توانید به دکتر مژگان السادات …

هیستروسکوپی ادامه »